×
Latest Comments
No comments
Blog search

DHL Logistic ICD Tiên Sơn Bắc Ninh

Posted on9 Months ago by 476
Kho chứa hàng DHL tại ICD
Kho chứa hàng ICD
Kho chứa hàng DHL tại ICD

QUY MÔ DỰ ÁN

NỘI DUNG CUNG CẤP: 03 bộ Powerfoil 8 24ft (7.3m)
NHÀ THẦU THI CÔN: HGP (Hồ Gia Phát)
NĂM CUNG CẤP: 2019

Bài viết quan tâm
Leave a Comment
Leave a Reply

Get a quotation

Hotline

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Get a quotation

Click for more products.
No produts were found.

Menu

QR code

Chia sẻ

Please sign in first.

Đăng nhập